Het was zo mooi...


home   einde strandje?   een warme winter   forum   verslag infoavond

 


Een warme winter.
Een kleine (voorlopige) reactie op de structuurvisie Wielengebied en de Groene Ster.

Let op: De gemeente Leeuwarden en het Wetterskip Fryslân houden op dinsdag 16 december a.s. (om 19:30 u) een informatieavond over deze Structuurvisie, in restaurant de Grote Wielen, Butlân 1. Kom massaal naar deze avond en laat je stem horen.

De structuurvisie heeft zeer grote gevolgen voor het huidige naaktstrand.
Het is daarom beschamend dat de gemeente Leeuwarden, in de structuurvisie, op geen enkele wijze rekening heeft gehouden met de wensen van de naturisten. Dit terwijl de naturisten al jaren zijn vertegenwoordigd bij het halfjaarlijks overleg “exploitanten van de Groene Ster”. Bij het wensenlijstje op pagina 18, van de diverse belangengroepen worden wij niet genoemd. De gemeente is ondanks het overleg bijzonder slecht op de hoogte betreffende de wensen van de naturisten, getuige onderstaande passage (blz.15)

Omdat door een andere oeverinrichting het minder goed mogelijk wordt vanaf de zuidkant van de eilanden te zonnen en te zwemmen is er de optie dat bij het
Domineesgat een nieuw strandje gecreëerd wordt, als daar behoefte aan is. Deze plek is alleen bedoeld voor de groep(en) die hun zwemgelegenheid zouden kunnen verliezen, in het bijzonder het naaktstrand. Het Domineesgat wordt geen officieel
zwemwater, net zo min als dat nu overigens al het geval was met het water aan de
zuidkant van de eilanden.


De jaarlijkse circa 10.000 bezoekers van het naaktstrand worden met de zin “als daar behoefte aan is”, naar een klein stukje nog te maken strand gestuurd bij het Domineesgat. Het strand zal eventueel ook nog gedeeld moeten worden met andere groepen die hun zwemwater verliezen. Ondanks zoveel waterdeskundigheid weet men het strandje te plaatsen in het gebied met de slechtste waterkwaliteit.

De groep naturistische gebruikers van de Groene Ster vormen een bijzondere groep.
Zij zijn aangewezen op dit strand. Bij het opheffen van het strand hebben zij geen mogelijkheden om uit te wijken naar bijvoorbeeld de Grote Wielen.
Het dichtstbijzijnde en dan enige overblijvende naaktstrand in Friesland (uitgezonderd de Waddeneilanden), bevindt zich bij de Potten in Sneek.
Behalve Leeuwarders, komen ook veel bezoekers uit de rest van Friesland en zelfs uit andere provincies. In de structuurvisie wordt dit ook zijdelings genoemd maar vervolgens worden er geen consequenties aan verbonden (blz. 26)

In de structuurvisie staat niet dat het huidige naaktstrand wordt opgeheven. Dit wordt kennelijk aan de lezer van het rapport overgelaten.
Het huidige naaktstrand wordt op zoveel mogelijk manieren ongeschikt gemaakt voor (strand)naaktrecreatie.
Midden over het naaktstrand wordt een derde doorgaande fietsverbinding aangelegd richting centrum (kiosk). Geheel onnodig, zowel noordelijk als zuidelijk is op 300 meter afstand een fietspad c.q. weg aanwezig. Ook is een zeer wonderlijke wandelroute gewenst langs de contouren van het (voormalig) naturisteneiland (kaart 7, blz. 22).

De strandjes aan de zuidzijde van het naturisteneiland, nu nog een officiële zwemplaats, worden vervangen door plasdras oevers, waardoor de toegang tot het zwemwater (vrijwel) onmogelijk wordt.
 

 bord bij de zuidelijke strandjes.
Hoezo geen officiële zwemplaats?


De huidige opzet gaat volstrekt voorbij aan de doelstelling van de structuurvisie:
Het doel van de Structuurvisie voor de Wielen en de Groene Ster 2008/9 -2012 is minimaal de huidige kwaliteiten van het gebied de Wielen en de Groene Ster te behouden, waardoor de Structuurvisie een stevige bodem legt voor
langere termijnontwikkelingen.


Het verkleinen en verplaatsen van het huidige naaktstrand voldoet niet aan deze doelstelling. Het naaktstrand behoort momenteel tot één van de mooiste naaktstranden van Nederland. De kwaliteiten van het huidige naaktstrand kunnen verder nog worden versterkt door goede sanitaire voorzieningen. Ook goed toezicht van de stadswacht of de politie is nodig om ongewenst (seksueel) gedrag tegen te gaan.

Ook het verkleinen van het zwemwater (ongeveer met 70%) en het verkleinen van de gebieden voor strandrecreatie is zeer tegenstrijdig met de doelstelling van de structuurvisie. Naast Aqua Zoo wordt het zwemwater beschouwd als de belangrijkste attractie van het Wielengebied.(pag. 26).

Inmiddels is met de Nederlandse Federatie van Naturisten (NFN) contact gezocht, zij zullen ons helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift en ook aanwezig zijn bij gesprekken met de gemeente Leeuwarden.

Laten we er een warme winter van maken, vol van protest tegen deze rampzalige plannen. Je kunt je mening laten horen via het forum, gastenboek of de mail.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend