Het was zo mooi...
en het wordt misschien nog veel mooier...home   einde strandje?   een warme winter   forum   infoavond  definitieve zienswijze
 


Reactienota op de inspraak van de Structuurvisie De Wielen en de Groene Ster 2008/9 -2012 juni 2009

Het belangrijkste punt uit deze nota, voor ons als naturisten, is hieronder onverkort overgenomen. Voor de volledige tekst en meer documenten kijk op de site van de Gemeente Leeuwarden.


5. Verplaatsing naturistenstrand niet gewenst, verbeteringen wel. Alternatieve locatie Domineesgat ongeschikt.
In diverse brieven en handtekeningacties (1,3,5,9) en ook op de informatie-avond is er voor gepleit het naturistenstrand op de huidige plaats te laten en hier geen rietoevers aan te leggen ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit. Annex hiermee wordt er ingegaan op de wijze waarop de waterkwaliteit anders verbeterd zou kunnen worden.
Ter verbetering van de huidige plaats van de naturisten wordt gevraagd:
- of het niet mogelijk is de kinderspeelplaats aan de overkant te verhuizen,
- wil men liever geen wandelpad of fietspad om of over dit eiland
- of het geen officieel, met borden aangegeven gebied kan worden voor naturisten.
- om meer voorzieningen bijv. toiletten.
- om een vergroting van het gebied, gezien omvang aantal naturisten en de verwachte groei.
Het Domineesgat als alternatief wordt als een ongeschikte plek gezien voor een naturistenstrand vanwege ligging, gebrek aan doorstroming, waterkwaliteit, grootte en bestaande omgeving.

Reactie: Het aangeven van een alternatieve plek voor het huidige naturistenstrand in de Structuurvisie is allereerst ingegeven door het gegeven dat het College van B&W het belang van een naturistenstrand in het Kleine Wielengebied onderkent. Omdat echter de beoogde maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit het risico met zich meebrengt dat een groot deel van de bestaande oevers, waaronder het naturistenstrand, een groen karakter moet krijgen, is er voor gekozen 2 plekken aan te wijzen als mogelijk naturistenstrand: de huidige plek aan de zuidkant van het eiland en de noordkant van het Domineesgat.
Naar aanleiding van de reacties is de afgelopen periode, vooruitlopend op het Inrichtingsplan, samen met het Wetterskip alvast diepgaander bekeken welke oevers groen moeten worden en welke misschien niet. Daaruit kwam naar voren dat er goede mogelijkheden zijn op de bestaande zuidoever van het eiland een dusdanige herinrichting te kiezen dat een groot deel van het bestaande naturistenstrand kan blijven bestaan. De herinrichting van het eiland kan misschien verder dusdanig uitgewerkt worden (via bijv. een heuvel) dat zowel het fietsen als het wandelen, zonder wederzijdse inkijk kan plaatsvinden. Ook voor de aan de overkant gelegen speelvoorzieningen sluit een eventuele heuvel de inkijk af.
Het wordt bekeken of dit een formeel erkend, met borden aangegeven, zone voor naturisten wordt. Buiten deze zone wordt dit dan als consequentie niet toegestaan, wat automatisch betekent dat de omvang van het naturistenterrein aan deze grenzen gebonden zal worden.

Wij onderschrijven niet dat het Domineesgat als alternatieve locatie ongeschikt zou zijn voor een naturisme Ėstrandje, ondanks dat er relatief veel organisch materiaal aanwezig is door bijv. bladafval. Weliswaar zal het de nodige samenhangende maatregelen vereisen dit gebied geschikt te maken, maar gezien de te verwachten verbeteringen van de waterkwaliteit van ook het niet -zwemgedeelte blijft dit een reŽel alternatief. Het alternatief hoeft dus niet geheel uit de Structuurvisie geschrapt worden, maar de komende jaren zal de inzet zijn de bestaande locatie aan de zuidkant van het eiland te handhaven en te verbeteren.

Wat geldt voor het naturistenstrand geldt ook voor de twee zogenaamde hondenstrandjes, namelijk die in het westen bij Cammingaburen en het strandje naast het Domineesgat. Beoogd wordt bij het Inrichtingsplan een dusdanige inrichting te kiezen van de groene oevers dat ook deze beide strandjes hun functie kunnen blijven behouden. Ook hierover is vooroverleg geweest met het Wetterskip, vooruit lopend op het Inrichtingsplan.

Wijzigingen in Structuurvisie:
Geen. Wel zal de inzet zijn, zowel in het Inrichtingsplan als ook financieel, de komende jaren de bestaande locatie van het naturistenstrand aan de zuidkant van het eiland te handhaven en te verbeteren. De grootte wordt uitgewerkt in het Inrichtingsplan. Uitgezocht wordt hoe het naturistenstrand hier een formeel karakter kan krijgen. Ook van de hondenstrandjes is het de bedoeling ze in gebruik te houden op de huidige plaatsen.

tekst: Gemeente Leeuwarden.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend