Het was zo mooi...home   einde strandje?   een warme winter   forum   verslag infoavond  inspraakreactie

Inspraakreactie Structuurvisie
Groene Ster

Op de inspraakavond van de Gemeente Leeuwarden op 16 december was er alleen gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarom was het niet mogelijk om deze reactie op de avond zelf te presenteren.

Op de avond zijn ook een aantal nieuwe gezichtspunten naar voren gekomen.
Het belangrijkste is dat naaktrecreatie op de huidige locatie ook een optie is, naast het verplaatsen van het naaktstrand naar het Domineesgat. Deze optie werd in de structuurvisie niet expliciet genoemd. Toch kan deze inspraak reactie ook worden gebruikt, met diverse aanpassing, voor de schriftelijke versie die uiterlijk op 8 januari bij de gemeente Leeuwarden aanwezig moet zijn. Binnenkort komt een concept versie op de site te staan. Mocht je deze ook willen ondertekenen, of heb je opmerkingen, dan kun je dit melden via de mail. Ook bij de nieuwjaarsreceptie (1 jan. 14:00 u) kun je dit nog aangeven.

De gemeente Leeuwarden heeft het voornemen het recreatiegebied de Groene Ster opnieuw te structureren en heeft daartoe een structuurvisie opgesteld. Als gebruikers van het naturistenterrein worden wij niet vrolijk van de voorliggende structuurvisie. Bijna dertig jaar hebben de naturisten een volwaardige plek in de Groene Ster en omdat wij tegenwoordig als medeveroorzaker van het groezelige imago van het gebied worden gezien zouden wij genoegen moeten nemen met een afgelegen en ontoereikend terreintje. De gemeente Leeuwarden geeft op geen enkele wijze blijk het overleg met de naturisten serieus te nemen. Naturisten participeren al jaren met andere gebruikers van het gebied in het overleg met de gemeente, een vermelding in de structuurvisie als overlegpartner kon er niet af.

Het valt ons allereerst op dat die visie onevenwichtig en deels tegenstrijdig is. Aan de ene kant krijgt Aqua Zoo de ruimte om uit te breiden – op economische gronden overigens heel begrijpelijk – maar neemt daarmee de ruimte om vrij te recreëren af. Nu levert dat op die plaats geen problemen op omdat daar niet veel gerecreëerd wordt.

Een van de doelen van de herstructurering is meer bezoekers trekken. Opvallend is dat de gemeente nauwelijks weet hoeveel mensen er echt gebruik maken van het recreatiegebied, en dat maakt het lastig de effectiviteit van beleidsmaatregelen te toetsen. Niet alleen Aqua Zoo heeft zicht op het aantal bezoekers, dat hebben de naturisten ook. Zie de website www.strandje.nl Bezoekers van de homobaan voeren vrijwel zeker geen administratie, hoeveel dat er zijn valt derhalve onmogelijk vast te stellen.
Wij stellen vast dat wanneer de gemeente Leeuwarden een verhoogd bezoekersaantal nastreeft het volstaat Aqua Zoo toestemming te geven uit te breiden en ons beter te faciliteren, dat zijn namelijk de enige partijen waarbij de beleidseffectiviteit kan worden nagegaan. Van andere beleidsvoornemens zoals een fietspad over de westelijke eilandjes waar het naturistenstrandje zich bevindt kan onmogelijke de effectiviteit worden vastgesteld en is mede daarom niet nodig en wenselijk. Er zijn namelijk al drie fietsroutes van de woonwijk Camminghaburen richting Tietjerk en het ontgaat ons wat een vierde daaraan zou toevoegen.

Het valt ons bovendien op dat de structuurvisie voor grote delen van het gebied het juiste abstractieniveau heeft maar dat voor het eilandje met het naturistenstrandje een detaillering wordt gehanteerd die elders niet wordt toegepast en niet thuishoort in een structuurvisie maar in een inrichtingsplan. Met het voorliggende plan wekt de gemeente op zijn minst de indruk af te willen van naturisme in het Groene Ster-gebied.

Uiteraard begrijpen wij dat gemeenten aan Europese richtlijnen voor de waterkwaliteit moeten voldoen en de kosten die gemoeid zijn met baggeren wil vermijden. Een proef met helofytenfilters ligt dan voor de hand, ook wij zijn gebaat bij een betere waterkwaliteit. Hoewel de precieze uitvoering van een dergelijke proef niet in een structuurvisie thuishoort, willen wij best met de gemeente meedenken. De steile oevers van het eilandje met het naturistenterrein kunnen vervangen worden door plas/dras-overgangen. Wanneer er geen fietspad wordt aangelegd blijft er genoeg ruimte voor naaktrecreatie over. Het argument van de gemeente dat het huidige terrein te groot zou zijn en wel zou kunnen verdwijnen snijdt geen hout: van geen enkel ander stuk Groene Ster kan de gemeente de verhouding oppervlakte - aantal bezoekers aangeven en aannemelijk maken. Waarom worden er geen stukken textiel strand buiten gebruik genomen om de waterkwaliteit te verhogen?

Per slot van rekening hebben de naturisten in al die jaren nog nooit een zwemverbod wegens blauwalg opgelegd gekregen en de bezoekers van het textiel strand noordelijk van het eilandje wel. Als er sprake is van een weeffout dan zit die daar. Mensen komend vanuit de stad zoeken de eerste de beste gelegenheid tot recreëren op en dat is het meest westelijke strandje. De meer oostelijk gelegen strandjes worden veel minder intensief bezocht, wij kunnen dat beoordelen want het vaakst in het gebied aanwezig. Overigens is het alleen op hele mooie dagen vlak voor een zomervakantie druk in dat deel van de Groene Ster.

Wij zijn van mening dat het naaktstrandje in de huidige omvang op de huidige plaats kan blijven. Delen van het eiland kunnen worden gebruikt om riet aan te planten om de waterkwaliteit te verbeteren en wij kunnen ons ook nieuwe aanplant van bomen en struiken voor stellen waarmee wij uit het zicht raken van andere recreanten elders in het gebied. Een plek elders in het Groene Ster heeft niet onze voorkeur en de door de gemeente Leeuwarden beoogde plek bij het Domineesgat zeker niet. Een plek aan het water waar geen doorstroming plaats vindt kan onmogelijk de waterkwaliteit ten goede komen en bovendien komen wij daar in het zicht van andere gebruikers van het gebied te liggen, met name van mensen die daar hun hond uitlaten ook al is er elders een speciaal strandje voor die doeleinden.


Andere nadelen zijn:

 1. het nieuwe terrein is te klein om de vele duizenden bezoekers op jaarbasis te kunnen opvangen
 2. het ligt te dicht bij het strand waar honden worden uitgelaten
 3. het ligt te dicht bij de Kiosk, die straks meer bezoekers moet kunnen verwerken
 4. de waterkwaliteit van het Domineesgat is veel slechter dan die bij het huidige
  strand, en die is al niet optimaal
 5. er is geen fysieke afscheiding tussen het naturistenstrand en de straat
  Woelwijk, wat mogelijk overlast aan de naturisten uitlokt.
 6. er moeten te veel bomen worden gekapt om überhaupt een naturistenstrand
  mogelijk te maken
 7. er zit een stevige kostenpost aan verbonden , want enerzijds zal er gebaggerd
  moeten worden om de vuile grond te verwijderen en anderzijds zal er zandopspuiting
  moeten plaatsvinden, want de huidige walkant bestaat uit boomafval en is uiterst
  drassig.


Overigens begon dertig jaar geleden bij het Domineesgat de zoektocht naar een geschikte locatie voor het eerste naaktstrand wat ook een enkele visser in dat gebied zich kan herinneren.

Uit het simpele feit dat de gemeente deze plek als alternatief in gedachten heeft maken wij op dat de gemeente liever geen naturisme in het gebied heeft ook al voorziet het al jaren in een behoefte en komen bezoekers uit alle delen van Friesland. Wij kunnen ons tenminste één ander alternatief voorstellen namelijk het meest westelijke textiel strand ten noorden van het huidige eiland. Dat strand is gemakkelijk af te schermen van de rest. Wij zijn ons ervan bewust dat dit alternatief niet alle door de gemeente gesignaleerde problemen oplost, het gevaar bestaat dat de wisselwerking tussen de nabijgelegen ontmoetingsplek voor homoseksuele mannen en het naaktstrand niet kleiner wordt maar groter. Aan de andere kant pretendeert de gemeente Leeuwarden het probleem van de afwerkplekken op te lossen door het aantal parkeerplaatsen aldaar te verminderen. Het valt ons overigens op dat de gemeente de huidige ontsluiting van het eiland wél wil opheffen ten behoeve van de aanleg van een fietspad – waarvan onmogelijk de effectiviteit vastgesteld kan worden – maar niet om het probleem van de wisselwerking homobaan – naaktstrand op te lossen (zonder aanleg van een fietspad).

Samengevat:
 • De gemeente heeft onvoldoende zicht op het daadwerkelijk gebruik van de Groene Ster en kan derhalve de effectiviteit van beleid niet vaststellen. Een hoger bezoekersaantal nastreven kan het beste worden gerealiseerd door Aqua Zoo en de naturisten beter te faciliteren.
 • Een betere waterkwaliteit kan en moet ook de naturisten ten goede komen, wij zijn al bijna dertig jaar erkende gebruikers van het gebied.
 • Het Domineesgat kan onmogelijk een serieus alternatief zijn gezien de nadelen van die plek.
 •  Het enige nadeel van het huidige strandje – zichtbaarheid vanaf de openbare weg – kan opgelost worden door de aanplant van bomen en struiken op daartoe geëigende plaatsen.


Conclusie: wij zijn van mening dat het naturistenterrein in een behoefte voorziet en dat er geen redenen zijn om het te laten verdwijnen of te verplaatsen. Er zijn voldoende mogelijkheden voor maatregelen die niet alleen de waterkwaliteit vergroten maar ook een aantal andere gesignaleerde problemen oplossen. Wij treden graag samen met de NFN (de Naturisten Federatie Nederland) - die onze visie deelt - in overleg met de gemeente Leeuwarden om een oplossing te vinden voor gesignaleerde problemen en ambities die recht doet aan alle belanghebbenden.

Deze inspraakreactie is opgesteld door de werkgroep strandje:

Samenstelling: Wietse, Majo, Isolde, Sjors en Tjipke (Sjimmie).
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend